Bepalings & Voorwaardes

Hierdie webwerf word bedryf deur Skatte Doos. Die term “ons” verwys regdeur die webwerf na Skatte Doos. Skatte Doos bied hierdie webwerf, asook alle beskikbare inligting, gereedskap en dienste vir jou, die gebruiker, vanaf hierdie webwerf, op die voorwaarde van jou aanvaarding van alle bepalings, voorwaardes, beleidstellings en kennisgewings wat hier gestel word.

Deur ons webwerf te besoek en/of iets van ons te koop, tree jy in ons “Diens” en kom ooreen om verbind te wees tot die volgende bepalings en voorwaardes (“Diensvoorwaardes”, “Bepalings”), insluitend daardie bykomende bepalings en voorwaardes asook beleidstellings hierin vervat waarna verwys word en/of beskikbaar per hiperskakel. Hierdie Diensvoorwaardes geld vir alle gebruikers van hierdie webwerf, insluitend sonder beperking gebruikers wat optree as blaaiers, verkopers, klante, handelaars, en/of bydraers van inhoud.

Lees asseblief hierdie Diensvoorwaardes noukeurig voor toegang tot of gebruik van ons webwerf. Deur toegang tot enige deel van die webwerf te verkry of enige deel daarvan te gebruik, kom jy ooreen om verbind te wees tot hierdie Diensvoorwaardes. As jy nie al die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms aanvaar nie, mag jy geen toegang tot die webwerf verkry of enige dienste gebruik nie. As hierdie Diensvoorwaardes as aanbod beskou word, is aanvaarding daarvan uitdruklik beperk tot hierdie Diensvoorwaardes.

Enige nuwe kenmerke of gereedskap wat tot die huidige winkel bygevoeg word, is ook onderhewig aan die Diensvoorwaardes. Jy kan die mees onlangse weergawe van die Diensvoorwaardes te eniger tyd op hierdie bladsy hersien. Ons behou die reg voor om enige deel van hierdie Diensvoorwaardes by te werk, te verander of te vervang deur bywerkings en/of veranderinge aan ons webwerf te plaas. Dit is jou verantwoordelikheid om hierdie bladsy gereeld na te gaan vir veranderinge. Jou voortgesette gebruik van of toegang tot die webwerf, ná die plasing van enige veranderinge, geld as aanvaarding van daardie veranderinge.

WordPress en Woo-Commerce is die gasheer van ons winkel. Hulle voorsien ons van die aanlyn e-handel-platform wat ons in staat stel om ons produkte en dienste aan jou te kan verkoop.

Bepalings van aanlynwinkel

Deur ooreen te kom tot hierdie diensvoorwaardes, verklaar jy dat jy ten minste al meerderjarige ouderdom in jou land of provinsie van woongebied bereik het, of dat jy meerderjarig is in jou land of provinsie van woongebied, en dat jy ons toestemming gee om enige van jou minderjarige afhanklikes toe te laat om hierdie webwerf te gebruik.

Jy mag nie ons produkte gebruik vir enige onwettige of ongemagtigde doeleindes nie. Jy mag ook nie, in die gebruik van die Diens, enige wette in jou jurisdiksie of regsbevoegdheid (insluitend, maar nie beperk tot kopieregwette) oortree nie.

Jy mag geen rekenaarwurms of -virusse of enige kode van destruktiewe aard versend nie. Kontrakbreuk of skending van enige van die Bepalings sal lei tot ’n onmiddellike beëindiging van jou Dienste.

Algemene voorwaardes

Ons behou die reg voor om enigiemand te eniger tyd om enige rede diens te weier.

Jy begryp dat jou inhoud (kredietkaart-inligting uitgesluit), nie-geënkodeer oorgedra mag word, en die volgende behels: (a) versending oor verskeie netwerke heen; en (b) veranderinge om aan tegniese vereistes van verbindingsnetwerke of -toestelle te voldoen en daarby aan te pas. Kredietkaart-inligting word altyd geënkodeer gedurende oordrag oor netwerke heen.

Jy kom ooreen om geen gedeelte van die Diens, die gebruik van die Diens, of toegang tot die Diens of enige kontak op die webwerf waardeur die diens verskaf word, te reproduseer, dupliseer, kopieer, verkoop, herverkoop of eksploiteer sonder ons uitdruklike skriftelike toestemming nie.

Die opskrifte in hierdie ooreenkoms dien slegs vir leesgerief en sal glad nie hierdie Bepalings beperk of andersins raak nie.

Akkuraatheid, volledigheid en tydigheid van inligting

Ons is nie daarvoor verantwoordelik as inligting wat beskikbaar gestel word op hierdie webwerf nie akkuraat, volledig of heersend is nie. Die materiaal op hierdie webwerf word slegs vir algemene inligting verskaf. Gebruikers moenie daarop staatmaak of dit gebruik as die alleenbron of -grondslag om besluite te neem nie sonder om eers primêre, meer akkurate, vollediger of tydiger (aktuele) bronne van inligting te raadpleeg nie. Enige staatmaking op die materiaal van hierdie webwerf is op eie risiko.

Hierdie webwerf kan moontlik sekere historiese inligting bevat. Historiese inligting is uiteraard nie heersend nie en word slegs vir jou verwysing verskaf. Ons behou die reg voor om die inhoud van hierdie webwerf te eniger tyd aan te pas of te wysig, maar ons het geen verpligting om enige inligting op ons webwerf by te werk nie. Jy kom ooreen dat dit jou verantwoordelikheid is om veranderinge aan ons webwerf dop te hou en na te gaan.

Wysiging en aanpassings aan die diens en pryse

Pryse vir ons produkte is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.

Ons behou te eniger tyd die reg voor om die Diens te wysig of beëindig (of enige gedeelte of inhoud daarvan) sonder kennisgewing te eniger tyd.

Ons is nie aanspreeklik teenoor jou of enige derde party vir enige wysiging, prysverandering, opskorting of beëindiging van die Diens nie.

Produkte of dienste (indien van toepassing)

Sekere produkte of dienste kan moontlik eksklusief aanlyn deur die webwerf beskikbaar wees. Hierdie produkte of dienste kan moontlik in beperkte hoeveelhede beskikbaar wees en is onderhewig aan terugstuur of omruiling slegs volgens ons Terugstuurbeleid.

Ons het elke moontlike poging aangewend om die kleure en weergawes van ons produkte wat in die winkel verskyn, so akkuraat moontlik te vertoon. Ons kan nie waarborg dat jou rekenaarskerm se vertoonbeeld van enige kleur akkuraat sal wees nie.

Ons behou die reg voor, maar is nie verplig nie, om die verkope van ons produkte of Dienste aan enige persoon, geografiese streek of jurisdiksie te beperk. Ons mag hierdie reg op ’n geval-tot-geval-grondslag uitoefen. Ons behou die reg voor om die hoeveelhede van enige produkte of dienste wat ons aanbied te beperk. Alle beskrywings van produkte of produk-prysing is onderhewig aan verandering te eniger tyd sonder kennisgewing, geheel na ons goeddunke. Ons behou die reg voor om enige produk te eniger tyd te staak. Enige aanbod vir enige produk of diens wat op hierdie webwerf gemaak word, is ongeldig waar verbode.

Ons waarborg nie dat die gehalte van enige produkte, dienste, inligting, of ander materiaal wat deur jou aangekoop of bekom word, sal voldoen aan jou verwagtinge, of dat enige foute in die Diens reggestel sal word nie.

Indien ons nie jou betaling vir die bestelling ontvang binne 30 dae nie, sal die bestelling gekanselleer word.

Akkuraatheid van rekeninginligting

Ons behou die reg voor om enige bestelling wat jy by ons plaas te weier. Ons mag, geheel na ons goeddunke, hoeveelhede wat per persoon, per huishouding of per bestelling geplaas word, beperk of kanselleer. Hierdie beperkings mag bestellings insluit wat geplaas is deur of onder dieselfde klantrekening, dieselfde kredietkaart, en/of bestellings wat dieselfde rekening- en/of versendingsadres gebruik. Indien ons ’n verandering aan ’n bestelling aanbring of dit kanselleer, kan ons jou moontlik probeer in kennis stel deur middel van die e-posadres en/of rekeningadres/foonnommer wat verskaf is toe die bestelling geplaas is. Ons behou die reg voor om bestellings te beperk of te verbied wat, geheel volgens ons oordeel, blyk deur handelaars, herverkopers of verspreiders geplaas te wees.

Jy kom ooreen om heersende, volledige en akkurate aankoop- en rekeninginligting vir alle aankope by ons winkel te verskaf. Jy kom ooreen om jou rekening- en ander inligting spoedig by te werk, insluitend jou e-posadres asook kredietkaartnommers en vervaldatums, sodat ons jou transaksies kan afhandel en met jou in verbinding tree, soos nodig.

Vir meer besonderhede, hersien asseblief ons Terugstuurbeleid.

Akkuraatheid van rekeninginligting

Ons mag jou voorsien van toegang tot derdeparty-gereedskap wat ons nie monitor nie en ten opsigte waarvan ons ook geen beheer of inset het nie.

Jy erken en kom ooreen dat ons toegang tot sodanige gereedskap “soos dit is” en “soos beskikbaar” bied, sonder enige waarborge, voorstellings of voorwaardes van enige aard en sonder enige endossement. Ons aanvaar geen aanspreeklikheid hoegenaamd wat spruit uit of van toepassing is op jou gebruik van opsionele derdeparty-gereedskap nie.

Enige gebruik van opsionele gereedskap wat deur die webwerf aangebied word, is geheel en al op eie risiko en na goeddunke, en jy behoort seker te maak dat jy vertroud is met die bepalings waarvolgens gereedskap deur die betrokke derdeparty-verskaffer(s) verskaf word, en dit goedkeur.

 

Ons kan ook in die toekoms nuwe dienste en/of kenmerke aanbied deur die webwerf (waaronder die vrystelling van nuwe gereedskap en hulpbronne). Sulke nuwe kenmerke en/of dienste sal ook onderhewig wees aan hierdie Diensvoorwaardes.

Derdeparty-skakels

Sekere inhoud, produkte en dienste wat beskikbaar is deur ons Diens, kan materiaal van derde partye insluit.

Derdeparty-skakels op hierdie webwerf kan jou lei na derdeparty-webwerwe wat nie met ons geaffilieer is nie. Ons is nie verantwoordelik vir die ondersoek of evaluering van die inhoud of akkuraatheid daarvan nie. Ons bied geen waarborg en sal geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid aanvaar vir enige derdeparty-materiaal of -webwerwe, of enige ander materiaal, produkte of dienste van derde partye nie.

Ons is nie aanspreeklik vir enige beskadiging, besering of skade wat verband hou met die aankoop of gebruik van goedere, dienste, hulpbronne, inhoud, of enige ander transaksies in verband met enige derdeparty-webwerwe nie. Hersien asseblief noukeurig die derdeparty-beleidstellings en -praktyke en maak seker jy verstaan dit voordat jy enige transaksie aanknoop. Klagtes, eise of vrae wat derdeparty-produkte betref, moet aan die derde party gerig word.

Gebruiker se kommentaar, terugvoer en ander voorleggings

Indien jy, op ons versoek, sekere bepaalde voorleggings (byvoorbeeld kompetisie-inskrywings) stuur of as jy, sonder ’n versoek van ons, kreatiewe idees, voorstelle, voorleggings, planne of ander materiaal, hetsy aanlyn, per e-pos, per gewone pos of andersins (onder die sambreelterm “kommentaar”), instuur, willig jy daartoe in dat ons te eniger tyd, sonder beperkings, enige sodanige kommentaar mag redigeer, kopieer, publiseer, versprei, vertaal en andersins gebruik in enige medium. Ons het en sal geen verpligting hê (1) om enige kommentaar vertroulik te bewaar nie; (2) om vergoeding te betaal vir enige kommentaar nie; of (3) om op enige kommentaar te reageer nie.

Ons mag, hoewel ons geen sodanige verpligting het nie, inhoud monitor, redigeer of verwyder wat ons geheel na goeddunke as onwettig, aanstootlik, bedreigend, lasterlik, naamskendend, pornografies, obseen of andersins verwerplik beskou, of wat enige party se intellektuele eiendom of hierdie Diensvoorwaardes skend.

Jy kom ooreen dat jou kommentaar geen regte van enige derde party sal skend, insluitend kopiereg, handelsmerk, privaatheid, persoonlikheid of ander persoonlike of eiendomsreg nie. Jy kom ook ooreen dat jou kommentaar nie lasterlike of andersins onwettige, krenkende, lasterende of obsene materiaal sal bevat nie, of enige rekenaarvirus of ander elektroniese foutware, oftewel skadelike sagteware of indringerprogramme (malware), bevat wat op enige manier die bedryf en werking van die Diens of enige verwante webwerf kan aantas nie. Jy mag geen vals e-posadres gebruik, voorgee dat jy enigiemand anders as jyself is nie, of ons óf derde partye origens mislei wat die oorsprong van enige kommentaar betref nie. Jy is geheel verantwoordelik vir enige kommentaar wat jy maak en die akkuraatheid daarvan. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir enige kommentaar wat deur jou of enige derde party geplaas word nie.

Persoonlike inligting

Jou indiening van persoonlike inligting deur die winkel word beheer deur ons Vertroulikheidsbeleid. Kyk na ons Vertroulikheidsbeleid

Foute, onjuisthede en weglatings

Daar kan soms inligting op ons webwerf of in die Diens wees met tipografiese foute, onjuisthede of weglatings wat betrekking kan hê op produkbeskrywings, prysing, promosies, aanbiedings, produk-versendingskoste, transitotye en beskikbaarheid. Ons behou die reg voor om te eniger tyd, sonder vooraf kennisgewing (insluitend nadat jy jou bestelling geplaas het), enige foute, onjuisthede of weglatings reg te stel, en om inligting te verander of by te werk, asook bestellings te kanselleer as enige inligting in die Diens of op enige verwante webwerf onjuis is.

Ons het geen verpligting om inligting in die Diens of op enige verwante webwerf by te werk, te wysig of op te klaar nie, insluitend sonder beperking prysinligting, behalwe soos wetlik vereis. Geen gegewe bywerkings- of opknappingsdatum, soos dit in die Diens of op enige verwante webwerf verskyn, moet as aanduiding beskou word dat alle inligting in die Diens of op enige verwante webwerf gewysig of bygewerk is nie.

Verbode gebruike

Benewens ander verbodsriglyne soos uiteengesit in die Diensvoorwaardes, word jy verbied om die webwerf of sy inhoud te gebruik: (a) vir enige onwettige doel; (b) om ander uit te lok of aan te hits tot enige onwettige dade of om daaraan deel te neem; (c) om enige internasionale, federale, provinsiale of staatsregulasies, reëls, wette of plaaslike ordonnansies te skend; (d) inbreuk te maak op ons intellektuele eiendomsregte of die intellektuele eiendomsregte van ander, of dit te skend; (e) om te teister, misbruik, beledig, beskadig, laster, naamskending te pleeg, verneder of verdag maak, intimideer of diskrimineer, op grond van geslag, seksuele oriëntering, godsdiens, etnisiteit, ras, ouderdom, nasionale herkoms, of gestremdheid; (f) om vals of misleidende inligting te verskaf; (g) om virusse of enige ander soort kwaadwillige, skadelike kode op te laai of te versend wat op enige manier ingespan sal of kan word om die funksionaliteit of werking van die Diens of enige verwante webwerf, ander webwerwe of die internet aan te tas; (h) om die persoonlike inligting van ander byeen te bring of na te speur; (i) om jou skuldig te maak aan sproeipos (spam), kuberstrikroof (phish), domeinfoppery (pharm), voorgeëry, snuffelry (spider), krabbelry (scrawl), of skraping (scrape); (j) vir enige obsene of immorele doel; of (k) om in te meng met die sekuriteitskenmerke van die Diens of enige verwante webwerf, ander webwerwe, of die internet, of dit te belemmer. Ons behou die reg voor om jou gebruik van die Diens of enige verwante webwerf summier te staak weens skending van enige maatreëls en riglyne ten opsigte van verbode gebruike.

Vrywaring van waarborge; beperking van aanspreeklikheid

Ons kan nie onderneem, voorgee of waarborg dat jou gebruik van ons diens ononderbroke, tydig, sekuur of foutloos sal wees nie.

Ons waarborg nie dat die resultate wat moontlik verkry word deur die gebruik van die diens akkuraat en betroubaar sal wees nie.

Jy kom ooreen dat ons die diens soms vir onbepaalde tydperke kan verwyder of die diens te eniger tyd kan kanselleer, sonder vooraf kennisgewing.

Jy kom uitdruklik ooreen dat jou gebruik van die diens, of onvermoë om dit te gebruik, geheel op eie risiko is. Die diens, asook alle produkte en dienste wat deur hierdie diens aan jou verskaf word (behalwe soos uitdruklik deur ons gestel), word “soos dit is” en “soos beskikbaar” vir jou gebruik veskaf, sonder enige voorstelling of verteenwoordiging, waarborge of voorwaardes van enige aard, hetsy uitdruklik of by implikasie. Hierby is ingesluit alle stilswyende waarborge of voorwaardes van bemarkbaarheid, bemarkingsgehalte, geskiktheid vir ’n bepaalde doel, duursaamheid, regsaanspraak (titel), en nie-skending.

In geen geval sal Skatte Doos, ons direkteure, beamptes, werknemers, geaffilieerdes, agente, kontrakteurs, interns, verskaffers, diensverskaffers of lisensieverleners aanspreeklik wees vir enige besering, verlies, eis, of enige direkte, indirekte, toevallige of bykomstige, bestraffende, spesiale of voortvloeiende skade (of skadevergoeding) van enige aard, insluitend, sonder beperking, verlore winste, verlore inkomste, verlore spaargeld, verlies van data, vervangingskoste, of enige soortgelyke skade, hetsy op grond van die kontrak, onregmatige dade (waaronder nalatigheid), streng aanspreeklikheid of andersins, wat voortspruit uit jou gebruik van enige aspek van die diens of enige produkte wat bekom is deur die diens te gebruik, of vir enige ander eis wat op enige manier verband hou met jou gebruik van die diens of enige produk, insluitend, maar nie beperk daartoe nie, enige foute of weglatings in enige inhoud, of enige verlies of skade van enige aard weens die gebruik van die diens of enige inhoud (of produk) wat geplaas, versend of andersins beskikbaar gestel is deur die diens, selfs al is die moontlikheid daarvan geopper. Aangesien sommige regsgebiede (jurisdiksies) nie ruimte bied vir die uitsluiting of beperking van aanspreeklikheid ten opsigte van voortvloeiende of toevallige skade nie, sal ons aanspreeklikheid in sulke regsgebiede (jurisdiksies) beperk word tot die maksimum omvang, soos wetlik toelaatbaar.

Vrywaring

Jy kom ooreen om Skatte Doos asook ons moeder(maatskappy), filiale, geaffilieerdes, vennote, beamptes, direkteure, agente, kontrakteurs, lisensieverleners, diensverskaffers, subkontrakteurs, verskaffers, interns en werknemers te vrywaar, verdedig en onskadelik te verklaar, vry van enige eise of aansprake, insluitend redelike prokureursfooie, wat deur enige derde party ingestel word as gevolg van of voortspruitend uit jou verbreking van hierdie Diensvoorwaardes of die dokumente daarin vervat as bewysplaas, of jou skending van enige wet of die regte van ’n derde party.

Skeiding

In die geval dat enige bepaling van hierdie Diensvoorwaardes onwettig, kragteloos of onafdwingbaar verklaar word, sal sodanige bepaling nietemin regtens afdwingbaar wees tot die volste omvang toelaatbaar deur toepaslike wetgewing, en die nie-afdwingbare deel sal dan geag word as geskei van hierdie Diensvoorwaardes. Sodanige beëindiging sal nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige ander oorblywende bepalings raak nie.

Beëindiging

Die verpligtinge en aanspreeklikhede van die partye wat aangegaan is voor die beëindigingsdatum sal die opsegging van hierdie ooreenkoms vir alle doeleindes oorleef.

Hierdie Diensvoorwaardes is van krag tensy en totdat dit deur ons óf deur jou beëindig word. Jy mag hierdie Diensvoorwaardes te eniger tyd beëindig deur ons in kennis te stel dat jy nie meer ons Dienste wil gebruik nie, of wanneer jy gebruik van ons webwerf staak.

As jy, geheel na ons oordeel, faal, of ons vermoed dat jy gefaal het, om te voldoen aan enige bepaling of voorwaarde van hierdie Diensvoorwaardes, mag ons ook hierdie ooreenkoms te eniger tyd sonder kennisgewing opsê en jy sal aanspreeklik bly vir alle verskuldigde bedrae tot en met die beëindigingsdatum; en/of dienooreenkomstig mag ons jou toegang tot ons Dienste (of enige deel daarvan) weier.

Algehele ooreenkoms

Versuim van ons om enige reg, bepaling of voorskrif van hierdie Diensvoorwaardes uit te oefen of af te dwing, sal nie ’n kwytskelding van sodanige reg of bepaling inhou nie. 

Hierdie Diensvoorwaardes en enige beleidstellings of bedryfsreëls wat deur ons op hierdie webwerf geplaas word, of met betrekking tot die Diens, geld as die algehele ooreenkoms en verstandhouding tussen jou en ons, en beheer jou gebruik van die Diens, en vervang ook enige vooraf of gelyktydige ooreenkomste, kommunikasie en voorleggings, hetsy mondeling of skriftelik, tussen jou en ons (insluitend, maar nie beperk tot nie, enige vooraf weergawes van die Diensvoorwaardes).

Enige meerduidighede in die vertolking van hierdie Diensvoorwaardes sal nie verbind word met of gehou word teen die party wat die konsep opgestel het nie.

Beheerbeleid

Hierdie Diensvoorwaardes en enige afsonderlike ooreenkomste waarvolgens ons Dienste aan jou verskaf, sal beheer uitgeoefen word in ooreenstemming met die reëls, regulasies en regsbeleid van Skatte Doos.

Veranderinge aan diensvoorwaardes

Jy kan die heersende, mees onlangse weergawe van die Diensvoorwaardes te eniger tyd op hierdie bladsy lees.

Ons behou die reg voor om, geheel na goeddunke, enige deel van hierdie Diensvoorwaardes by te werk, te verander of te vervang deur bywerkings en veranderinge aan ons webwerf te plaas. Dit is jou verantwoordelikheid om ons webwerf gereeld vir veranderinge te besoek en na te gaan. Jou voortgesette gebruik van of toegang tot ons webwerf of die Diens ná die plasing van enige veranderinge aan hierdie Diensvoorwaardes geld as aanvaarding van daardie veranderinge.

 

Kontakinligting

Vrae oor die Diensvoorwaardes moet aan ons by hi@skattedoos.com gestuur word.